استقبال از رییس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی

0

 

استقبال از رییس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی دکتر اما استوکز (Emma Stokes) در فرودگاه امام:

e1  

a4

e2

e3

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به