بازدید از دانشگاه ایسرا پاکستان

0

بازدید از دانشگاه ایسرا پاکستان (Isra University) و بیمارستانهای وابسته جهت ارزیابی سطح علمی و آموزشی و پژوهشی و درمانی آن دانشگاه

m6

m8

m10

m8

m2

m1

m3

m4

m5

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به