بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران و رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی

0

دکتر اما استوکز (Emma Stokes) رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی و بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

a6

a7

a8

a9

a12

a13

a14

a10

a11

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به