مصاحبه تلویزیونی با شبکه ۵

0

مصاحبه تلویزیونی دکتر محسنی و پرهام پارسا نژاد در برنامه به خانه بر می گردیم.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به