جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با مشاور توانبخشی وزیر بهداشت

0

جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با مشاور توانبخشی وزیر بهداشت

tafahom17tafahom16tafahom18

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به