اعتماد به فیزیوتراپی در منزل منوط به داشتن کارت انجمن یا کارت نظام پزشکی

0

دبیر علمی انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: خانواده‌هایی که نیازمند دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل هستند حتماً کارت انجمن فیزیوتراپی یا نظام پزشکی را از فیزیوتراپیست بخواهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به