مصاحبه با شبکه حبر درباره انحراف ستون مهره ها در دانش آموزان

0

مصاحبه شبکه حبر با دکتر محسنی درباره انحراف ستون مهره ها در دانش آموزان، علل و راههای پیشگیری از آن

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به