حضور در مراسم روز ملی فیزیوتراپی ایران در میان همکاران فیزیوتراپیست استان البرز

0

حضور در مراسم روز ملی فیزیوتراپی ایران
در میان همکاران فیزیوتراپیست استان البرز

 

photo_2017-08-22_09-13-53 photo_2017-08-22_09-14-10 photo_2017-08-22_09-14-02 photo_2017-08-22_09-14-19 photo_2017-08-22_09-14-26 photo_2017-08-22_09-14-34 photo_2017-08-22_09-14-48 photo_2017-08-22_09-14-55 photo_2017-08-22_09-15-03 photo_2017-08-22_09-15-10 photo_2017-08-22_09-15-17 photo_2017-08-22_09-15-24 photo_2017-08-22_09-15-32 photo_2017-08-22_09-15-40

photo_2017-08-22_09-15-53 photo_2017-08-22_09-16-02

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به