حضور در مراسم روز ملی فیزیوتراپی ایران در میان همکاران فیزیوتراپیست استان مازندران

0

حضور در مراسم روز ملی فیزیوتراپی ایران
در میان همکاران فیزیوتراپیست استان مازندران
هتل سالار دره

photo_2017-08-22_09-16-57 photo_2017-08-22_09-17-06 photo_2017-08-22_09-17-12 photo_2017-08-22_09-17-21photo_2017-08-22_09-16-44photo_2017-08-22_09-16-49photo_2017-08-22_09-16-34

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به